Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

Maanlicht Coaching & Creatie, gevestigd in ’s Gravenmoer, is opgericht op 01-06-2016 door Liselore Houben en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66816750. Maanlicht Coaching & Creatie biedt kunstzinnige coaching en educatie.

 

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Liselore Houben en alle daarmee verband houdende activiteiten, van voorbereidende als uitvoerende aard. In de coaching overeenkomst wordt verwezen naar de Algemene voorwaarden.

 

3. Coaching overeenkomst

In de coaching overeenkomst worden de persoonsgegevens, de hulpvraag en specifieke afspraken tussen de coach en de coachee opgenomen. De betrokken partijen, coach en coachee, ondertekenen de overeenkomst. De coachee verklaart met het ondertekenen van de overeenkomst ook de Algemene voorwaarden en de Privacyverklaring te hebben gelezen.

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Om die reden wordt de coaching overeenkomst getekend door beide gezaghebbende ouders/verzorgers, waarmee zij toestemming geven voor de begeleiding van het kind. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder/verzorger draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere gezaghebbende ouder/verzorger op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Liselore Houben kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst: de coaching sessies

Liselore Houben zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kunstzinnig coach verwacht mag worden. Het coaching traject start met een gratis kennismakingsgesprek, waarin uitleg gegeven wordt over kunstzinnige coaching. Tevens wordt kort gesproken over de motivatie tot coaching. Het kennismakingsgesprek wordt opgevolgd door één of twee diagnostische sessies om de hulpvraag te concretiseren en een werkplan op te stellen. Het werkplan wordt mondeling besproken met de coachee en bij de coachee jonger dan 18 jaar in bijzijn van zijn/haar opdrachtgevende gezaghebbende ouder/verzorger. Alle sessies duren circa 60 minuten, tenzij anders is afgesproken. Terugkoppeling over de voortgang van de coaching sessies vindt mondeling plaats. Mocht de coachee jonger zijn dan 18 jaar, dan zal ook de opdrachtgevende gezaghebbende ouder/verzorger hiervoor uitgenodigd worden.

 

5. Investering en betalingsvoorwaarden

De actuele tarieven voor kunstzinnige coaching staan vermeld op www.maanlichtcoaching.nl, zijn opgenomen in de coaching overeenkomst of op te vragen bij Liselore Houben. Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW. Telefonisch overleg (circa 15 minuten) en e-mail contact zijn inbegrepen bij de coaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.

Na iedere sessie wordt de factuur verstuurd naar de coachee of zijn/haar opdrachtgevende gezaghebbende ouder/verzorger met een betalingstermijn van acht dagen na de factuurdatum. Wanneer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Liselore Houben gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

6. Het afzeggen/verplaatsen van een afspraak

Afspraken worden tijdig afgezegd/verplaatst, telefonisch of per e-mail.

 

7. Vertrouwelijkheid en privacy

Liselore Houben verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Indien de coachee jonger is dan 18 jaar wordt inhoudelijke informatie vanuit de coaching alleen besproken met de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de coachee. Mocht er in het belang van de coachee overleg plaatsvinden met derden, dan wordt hiertoe altijd eerst toestemming gevraagd aan de coachee en diens opdrachtgevende gezaghebbende ouder/verzorger.  

Voor de bescherming van persoonsgegevens hanteert Maanlicht Coaching & Creatie de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Privacyverklaring is in te zien op www.maanlichtcoaching.nl

 

8. Verantwoordelijkheid

De coachee is zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Evenals voor de beslissingen die worden gemaakt met betrekking tot zichzelf. Bij de coachee jonger dan 18 jaar dragen de gezaghebbende ouders/verzorgers de medeverantwoordelijkheid.

 

9. Vindplaats en wijziging voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn geplaatst op www.maanlichtcoaching.nl Hier vindt u de meest actuele versie.

Bezig met laden